Polityka prywatności

Polityka Prywatności Willa Elżbiecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawa z tym związane.

Administratorem Państwa danych osobowych Willa Elżbiecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem 34-500 , ul. Zamoyskiego 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000561072, posiadającą NIP: 677-23-89-610, REGON: 36165259, Email: biuro@willa-elzbiecina.pl(dalej: „Administrator”).

Celem, dla którego spółka przetwarzać będzie Pana/ Pani dane osobowe będzie zawarcie a następnie realizacja umowy najmu Obiektu oraz ewentualnie dochodzenie roszczeń z tym związanych.

 

1.Na potrzeby dokonania rezerwacji w Naszym Obiekcie przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą :

 • imię i nazwisko,
 • PESEL, w przypadku cudzoziemców paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo zaś w stosunku do przedsiębiorców także REGON i NIP,
 • adres stałego miejsca zamieszkania,
 • oznaczenie, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

2. Na potrzeby zawarcia i wykonania umowy przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą :

 • Imię i nazwisko,
 • oznaczenie, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numery rachunków bankowych,
 • wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie Obiektu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

3.Na potrzeby wystawienia lub doręczenia rachunku lub faktury VAT za usługę przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres zamieszkania / adres firmy,
 • NIP
 • adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

4. Dla celów marketingowych przetwarzane są dane osobowe dotyczyć będą:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

5. Na potrzeby uruchomienia usługi newsletter przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą:

 • adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

6. Na potrzeby wystawienia przez Wynajmującego rachunku a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego dane osobowe dotyczyć będą:

 • imię i nazwisko,
 • dane firmy,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
 • NIP,
 • numery rachunków bankowych,
 • numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 

7.Dla prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania oraz innych ewidencji związanych z rozporządzeniem RODO przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Wynajmującego jest w tym przypadku posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO). Przepisy RODO nakładają obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, administrator będzie w ten sposób posiadał wiedzę, wobec kogo nie może stosować marketingu bezpośredniego.

Posiada również Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

8.Na potrzeby ustalenia istnienia roszczenia oraz jego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą:

 • imię i nazwisko lub dane podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
 • adres zamieszkania lub siedziby (jeśli został podany),
 • oznaczenie, seria i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, w przypadku cudzoziemców paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo a w stosunku do przedsiębiorców także REGON i NIP,
 • adres e-mail,
 • numery rachunków bankowych,
 • numer telefonu,
 • wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie Obiektu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

9.Dla celów dowodowych i archiwizacyjnych przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą;

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer dokumentu lub pesel,
 • adres e-mail,
 • wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie Obiektu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. organ państwowy tego zażąda). Również na potrzeby zabezpieczenia informacji , które mogą służyć wykazaniu faktów o znaczeniu prawnym. Administratora danych przetwarza dane osobowe Klientów gromadzone przez monitoring na terenie apartamentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom korzystającym z apartamentów i innym osobom przebywającym na terenie apartamentów. Pozyskane dane w związku z monitoringiem będą archiwizowane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

10. Na potrzeby dokonywania analiz oraz przeprowadzania badań analitycznych, w tym badań aktywności na stronie internetowej oraz wykorzystania informacji cookies:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • info o systemie operacyjnym użytkownika,
 • lokalizacja, rodzaj urządzenia,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • czas odwiedzin strony oraz zakładek,
 • adres IP,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej oraz zarzadzanie strona internetową).


11. W ramach realizacji polityki prywatności ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo domagania się ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odnosi się to do sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Pana/ Panią zgody.


12. Gdyby Pan/Pani chciał/a skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej .

Przysługuje także Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.


13.Wniosek mający na celu wyegzekwowanie Pana/ Pani praw można złożyć:

 • za pomocą poczty elektronicznej: rodo@willa-elzbiecina.pl
 • listownie: Willa Elżbiecina spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Zakopanem, 34-500, ul. Zamoyskiego 30,z dopiskiem „RODO”.

Wniosek można złożyć także osobiście lub za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika

Odpowiedź na złożony wniosek powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi w zakreślonym powyżej terminie i konieczności jego wydłużenia Administrator jest zobowiązany poinformować składającego wniosek o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana będzie przez Administratora drogą pocztową, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.


14.Przekazane przez Pana/ Panią dane są dobrowolne.Należy jednak zaznaczyć, że ich nieprzekazanie skutkować może niemożnością zawarcia lub wykonania umowy przez Administratora.


15.Wyrażenie zgody marketingowej, zgody na otrzymywanie newslettera, odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług.


16. Ma Pan/ Pani prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres: rodo@willa-elzbiecina.pl lub drogą pocztową na powyżej podany adres Willa Elżbiecina spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, 34-500 , ul. Zamoyskiego 30.


17. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, a także firmom kurierskim lub podmiotom powiązanym z nami kapitałowo. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


18. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, nie krócej niż 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończyło się wykonywanie umowy, ale nie dłużej, niż 15 lat od tego dnia.


19. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względu m.in. na nowe przepisy prawa, zobowiązuje się dokonywać w tym przedmiocie stosownych aktualizacji.
Mastercard and Visa
X
POZNAJ ELŻBIECINE